Algemene Voorwaarden De Acht Zaligheden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zorgovereenkomsten van De Acht Zaligheden. Inschrijving voor kraamzorg vindt plaats door middel van ondertekening van de cliënt op het inschrijfformulier van De Acht Zaligheden.

Te leveren zorg

De Acht Zaligheden biedt zorg op maat.

Het aantal uren te leveren zorg wordt in overleg met de cliënt bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.

Bij verzekerden wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg, afhankelijk van de verzekeringspolis.

De prioriteit voor kraamverzorgenden is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt.

ARBO-richtlijnen (Arbeids Omstandigheden Wet)

De werklocatie moet veilig en rookvrij zijn. En er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.

Er dient warm, stromend water aanwezig te zijn op de etage waar de kraamvrouw en de baby worden verzorgd.

Om rugklachten bij de kraamverzorgende te voorkomen, is een verhoging van het bed, tot ongeveer 80 centimeter, verplicht. Wanneer dit niet is geregeld, is het voor de kraamverzorgende moeilijk om die zorg te geven die nodig is. U kunt hiervoor bedklossen lenen. Ook is het mogelijk het bed te verhogen door middel van kratten.

Vervoer

Indien de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittenden- verzekering heeft afgesloten, mag zij gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin. Dit is echter haar eigen keuze.

De Acht Zaligheden adviseert de kraamverzorgende om geen gebruik te maken van de auto van de cliënt. Indien kraamverzorgenden, op verzoek van de cliënt, wel gebruik maken van de auto, dan geschiedt dit volledig op risico van de cliënt. De Acht Zaligheden kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schade.

Tarieven

De maximale tarieven voor kraamzorg worden jaarlijks vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg.

Annulering

Een annulering kan alleen schriftelijk worden ingediend, tenzij er wordt geannuleerd op medische gronden. (miskraam)

Bij annulering op niet medische gronden worden in ieder geval de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Wijzigingen in uw adres of telefoonnummer dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.

Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Aansprakelijkheid

De Acht Zaligheden kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een verzorgende zijn veroorzaakt. De kraamverzorgende is aansprakelijk.

Iedere kraamverzorgende heeft een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, wordt niet vergoed.

Er mag door kraamverzorgenden alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur (incl. deugdelijke aansluitingen) en deugdelijke en veilige materialen (zoals kruiken). Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/ materiaal wordt niet vergoed.

Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk te geschieden bij De Acht Zaligheden door welke kraamzorg is geleverd.

Verstrekking volmachten

Kraamverzorgenden van De Acht Zaligheden mogen geen gebruik maken van bankpassen, codes en/of creditcards van de cliënt.

Bij overtreding hiervan is De Acht Zaligheden niet aansprakelijk voor enigerlei schade.

Klachten

Een klacht over de organisatie en/of zorgverlening dient schriftelijk, binnen vijf dagen na beëindiging van de zorg, te worden gemeld.

Klachten die tijdens de zorgverlening optreden worden binnen 24 uur na indiening in behandeling genomen. Andersoortige klachten worden binnen 10 dagen in behandeling genomen.

Bij ontevredenheid over de afhandeling van een klacht kan men zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van De Acht Zaligheden.

Een kopie van het Klachtenreglement van De Acht Zaligheden is op te vragen bij het kantoor van De Acht Zaligheden.

Wilt u een klacht melden over de organisatie, buiten de organisatie om. Dan kunt u deze richten aan Dijkmans advocaten,

t.a.v. Dhr. Burgers Postbus 110 5530 AC Bladel.

Geheimhouding & Privacy

Kraamverzorgenden hebben een beroepsgeheim.

De registratie van persoonsgegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld en deze gegevens worden 5 jaar bewaard.

Een kopie van het Privacyreglement van De Acht Zaligheden is op te vragen bij het kantoor van De Acht Zaligheden.

De Acht Zaligheden

088-1167979
kraamzorg@deachtzaligheden.nl

Medewerkerportal

Inloggen medewerkers